Powered by Smartsupp
suma: 0,00 zł do kasy
Regulamin zakupów

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy SPARE, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.spare.pl (dalej jako Sklep) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Gutowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Spare Małgorzata Gutowska, adres głównego miejsca wykonywania działalności Michałowice 05-816, al. Jerozolimskie 261, numer NIP 5212237755, numer REGON 012477342, zwana dalej Sprzedawcą.

3. Adres podany, jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę jest równocześnie adresem do korespondencji. Sprzedawca podaje też następujący adres e-mail do korespondencji: info@spare.pl

4. Klientem Sklepu może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w Sklepie. Złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta - podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne.

5. Dokonując zakupów w Sklepie Klient ma możliwość utworzenia konta w Sklepie (Konto Klienta).

6. Wszystkie towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów. Podane kwoty są kwotami brutto i wiążą Klienta w chwili składania zamówienia.

7. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia na towary zamieszczone na stronach Sklepu następuje poprzez mechanizm stanowiący funkcjonalność Sklepu (formularz zamówienia). Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały (kompletny) formularz zamówienia.

2. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.

3. Warunkiem rozpatrywania oferty Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

4. Po otrzymaniu oferty Klienta, Sprzedawca może przyjąć ofertę lub ją odrzucić. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą i powoduje rozpoczęcie procesu kompletowania zamówienia.

5. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych osoby innej niż Klient skutkować będzie odrzuceniem oferty Klienta.

6. Wyboru formy (sposobu) płatności Klient dokonuje, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu zamówienia. Płatności za zamówiony towar (wraz z kosztami wysyłki i ewentualnymi innymi kosztami) Klient powinien dokonać po zawarciu umowy ze Sprzedawcą. Klient może wybrać opcje płatności online ( Autopay S.A.), przedpłaty na podstawie faktury proforma lub za pobraniem/przy odbiorze.

7.  Operatorem płatności jest Autopay S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed zawarciem umowy. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedawca, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sprzedawcę.

9. Dostawa zamówionych towarów następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

10. Na termin dostawy zamówionych towarów do Klienta składają się:

 • okres kompletacji zamówienia (złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez Sprzedawcę oraz – jeżeli Klient wybrał przedpłatę - płatność), oraz
 • czas dostarczenia zamówionych towarów do Klienta.

11. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 7 dni roboczych. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:

 • opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione towary;
 • tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego towaru;
 • konieczność sprowadzenia towaru na specjalne życzenia Klienta;
 • działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy towarów do Klienta).

W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy towarów.

12. Klient odbierając zamówione towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, określającego szkody powstałe podczas transportu.

13. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.spare.pl są objęte gwarancją producenta.

Gwarancja obejmuje wyłączenie wady producenta ( to jest powstałe na skutek działań lub zaniechań producenta lub z powodu okoliczności, za które odpowiada producent).

2. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupione towary, zgodnie z opisem w produkcie. Warunkami odpowiedzialności gwarancyjnej Sprzedawcy jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 • terminowego uiszczenia pełnej ceny (wraz z kosztami wysyłki) za zamówiony towar,
 • udokumentowania spełnienia przez Klienta (eksploatującego) wszelkich wymogów, nakładanych przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 ze zm.) oraz decyzjami wydanymi na podstawie tego rozporządzenia.

3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą na podany powyżej adres do kontaktu lub pod numerem tel. (22) 723-92-90. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

4. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest podać przyczynę reklamacji oraz załączyć do niej fakturę VAT lub inny dowód zakupu, otrzymany przez Klienta wraz z zamówionym towarem.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania, informując Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. W przypadku odrzucenia reklamacji, koszty zwrotu towaru do Klienta ponosi klient. Klient zobowiązany jest odebrać reklamowany towar na własny koszt w terminie 14 dni po odrzuceniu reklamacji.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) klient będący konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.

2. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi.

3. Zwrot towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów.

4. Wraz z towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.).

5. W razie odstąpienia od umowy przez konsumenta, Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaconej przez konsumenta kwoty za zwracane towary w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych.

Wszystkie przedłużki wykonane na zamówienie klienta, według podanej przez niego specyfikacji, innej niż oferowane na stronie sklepu produkty, nie podlegają zwrotowi.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.):

 • Udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu,
 • Umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta) lub dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności tworzenia Konta.

2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:

 • dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a. powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak, aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;
 • dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b. powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Tworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie, ma jednak na celu uproszczenie tego procesu. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.

3. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

 • dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;
 • aktywne konto e-mail.

4. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jego napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

5. Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:

 • dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
 • wpływać na funkcjonowanie Sklepu,
 • naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.

6. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

7. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.

8. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.

9. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

10. Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w ust. 8 stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.

11. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

12. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.

13. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

 

DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.

4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione towary do Klienta.

5. Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia z ze zbioru danych osobowych Sprzedawcy. Sprzedawca informuje też, że Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

6. Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych towarów lub realizacji innych praw lub obowiązków, wynikających z zawartej umowy.

7. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę następuje w zbiorze danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Ogólnokrajowego Rejestru Zbioru Danych Osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 ZGODA NA ZBIERANIE OPINII

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.

2. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.

3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie umów zawartych na odległość z Klientem będącym konsumentem – także postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl